Categorieën

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten

Handelsonderneming Graziella

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Graziella: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Handelsonderneming Graziella handelend onder de namen Jappie, Muurtattoo, Muur-sticker ,yankeecandlewinkel en jewanddecoratie gevestigd aan De Buterblom 14 te De Westereen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01126509;
b. klant: de wederpartij in opdracht van wie Graziella producten levert;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Graziella en de klant;
d. website: de website www.jewanddecoratie.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Graziella en de klant waarop Graziella deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Graziella, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Graziella en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De door Graziella opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Afbeeldingen, prijzen en verder door Graziella verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Graziella niet.
3.5 Graziella is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Graziella onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Graziella zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Graziella kan niet garanderen dat de kleuren die worden vertoond op de website exact overeenkomen met de kleuren van het uiteindelijk geleverde product, aangezien de kleurweergave op de website o.a. afhankelijk is van de kwaliteit van het beeldscherm van de klant.
6.3 Het resultaat van het geleverde kan afhankelijk zijn van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde beeldmateriaal. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding op het geleverde product die aantoonbaar te wijten zijn aan het door de klant geleverde beeldmateriaal, geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.
6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Graziella het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5 Graziella kan vooraf niet met zekerheid zeggen of de ondergrond waarop de producten geplakt worden, daarvoor geschikt is. De klant kan gratis bij Graziella een kleurstaal bestellen, zodat de klant kan testen of het product blijft plakken. Op Pleisterkalk, stucwerk, betonnen wanden en Latex, olie/siliconen houdende verf hechten onze producten helaas niet.

Artikel 7 Levering
7.1 De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen. Alle raam en wanddecorartie wordt speciaal voor de klant naar wens vervaardigd en wij hebben geen voorraad.Ruilen is niet toegestaan.  Op al het goede moet u even wachten. De door Graziella opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 Indien de levertijd onverhoopt langer is dan 30 dagen, dan wordt de klant daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Maakt de klant hiervan gebruik, dan wordt het eventueel reeds door de klant betaalde factuurbedrag binnen 30 dagen na de ontbinding door Graziella aan de klant terugbetaald.
7.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Graziella en nieuw adres heeft opgegeven.
7.4 Indien de zending niet kan worden afgeleverd omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de zending retour depot. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke wordt achtergelaten op het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering of het afhalen van de zending. Indien door de geadresseerde niet binnen 5 werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de zending retour gestuurd naar Graziella. De kosten voor het opnieuw verzenden zullen bij de klant nogmaals inrekening worden gebracht.
7.5 Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde, gaat op de klant over op het moment waarop dit aan de klant wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
7.6 De producten worden niet buiten de EU geleverd.

Artikel 8 Verzend- en handelingskosten
8.1 Binnen Nederland zijn de verzend- en handelingskosten €7,95.
Bij de levering in België zijn de verzend- en handelingskosten €15,25.
Bij de levering in Duitsland, Luxemburg, Denemarken zijn de verzend- en handelingskosten €24,95.
Bij de levering in Oostenrijk, Frankrijk, Groot Brittannië zijn de verzend- en handelingskosten €32,95.
Bij de levering in Spanje, Italië, Polen, Hongarije, Tsjechië zijn de verzend- en handelingskosten €42,95.
Bij de levering in Portugal, Zweden, Finland zijn de verzend- en handelingskosten €44,95.
Bij de levering in Estland, Letland, Litouwen, zijn de verzend- en handelingskosten €49,95.
8.2 Voor de verzend- en handelingskosten van de overige EU landen kan de klant contact opnemen met Graziella via fotobehang@gmail.com.

Artikel 9 Klachten
9.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 2 maanden na de levering aan Graziella gemeld te worden.
9.2 Indien het pakket waarin de producten zijn verpakt bij de bezorging beschadigd is, dan dient de klant deze beschadiging direct aan Graziella te melden of het pakket onder vermelding van de reden niet te accepteren. Handelt de klant niet overeenkomstig deze bepaling, dan kan Graziella nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het product die is ontstaan tijdens de bezorging.
9.3 Indien aan de klant een verkeerde bestelling is geleverd, dan dient de klant dit direct na de bezorging aan Graziella te melden. De klant dient het artikel ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc gereed te stellen. Graziella zal zorgdragen dat het verkeerd geleverde artikel wordt opgehaald.  
9.4 Klachten kunnen gemeld worden bij:
Handelsonderneming Graziella
De Buterblom 14
9271 LJ De Westereen
tel: 06-16531562
e-mail: fotobehang@gmail.com
9.5 Klachten worden door Graziella binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.6 Indien de maten van het geleverde product afwijken van de maten die door de klant zijn opgegeven, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Maakt de klant hiervan gebruik, dan wordt het eventueel reeds door de klant betaalde factuurbedrag binnen 30 dagen na de ontbinding door Graziella aan de klant terugbetaald.

Artikel 10 Prijswijziging
10.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 11 Betaling
De klant kan de via de website bestelde producten betalen op de wijzen zoals is aangegeven op de website.

Artikel 12 Herroepingsrecht
12.1 Indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd, dan kan de klant geen beroep doen op het herroepingsrecht. Controleer bestellingen om teleurstellingen te voorkomen. Ruilen is niet toegestaan.
12.2 Indien het geleverde niet naar specificaties van de klant is vervaardigd, dan heeft de klant het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Graziella zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren of verrekenen met de prijs van de producten die besteld zijn ter vervanging van de geretourneerde producten. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
12.3 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig artikel 12.2 ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Graziella kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het werkelijk geleverde heeft. Graziella is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
13.3 Graziella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Graziella is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.4 Graziella is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde door verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
13.5 Graziella is niet aansprakelijk voor het verkeerd monteren van het product of het monteren van het product op slecht hechtende materialen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, kalk, olie, silicone, vet houdende muurverven en latex.
13.6 Graziella is op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen die ontstaan zijn ten gevolge van het verwijderen van het product.
13.7 Graziella is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.8 Indien Graziella aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Graziella beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Graziella of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht
In geval van overmacht is Graziella niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Graziella als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Graziella, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
15.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Graziella voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.3 De klant dient de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het geleverde te respecteren.
15.4 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Graziella de vrijheid om het geleverde werk te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16 Geheimhouding en privacy
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Door het maken van een bestelling worden de persoonsgegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die de klant aan Graziella doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer.
16.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Graziella in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
17.2 Op elke overeenkomst tussen Graziella en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Graziella worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Graziella gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Graziella zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Winkelmand Afrekenen

Aanmelden

PayPal